Montované haly a bezpečnost: protipožární opatření a konstrukce

Montované haly a bezpečnost: protipožární opatření a konstrukce

Montované haly musí splňovat požární odolnosti, které vyžaduje stavební zákon a blíže jej specifikuje § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Největší nároky jsou kladeny u montovaných hal na nosné konstrukce a následně na opláštění montovaných hal.

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) musí být součástí každé dokumentace pro územní či stavební povolení, a to i v případě změny užívání stavby. Tento dokument může zpracovat na základě stavební dokumentace pouze fyzická osoba, která k tomu získala odborné oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V PBŘ jsou podrobně popsány preventivní protipožární opatření, jako jsou únikové východy, odolnost stavebních konstrukcí, stanovení a rozsah požární techniky a další bezpečnostní a technické informace.

Mezi základní požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby patří:

  • Konstrukce stavby
  • Požární úseky
  • Určení stupně požární bezpečnosti
  • Vyhodnocení stavebních materiálů
  • Počet a rozmístění hasicích přístrojů
  • Bezpečnostní značky a tabulky v hale

Protipožární opatření opláštění montovaných hal

U montovaných hal se nejčastěji setkáváme s požadavky na požární odolnost opláštění stěn a střech. Materiály na opláštění montovaných hal se stanovují v rámci českých technických norem dle chování stavebních konstrukcí za požáru jako celku. Jsou děleny do druhů DP1, DP2 a DP3.

U montovaných hal řešíme pouze dva typy:

  • DP1 – nezvyšuje intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2)
  • DP3 – mohou zvyšovat intenzitu požáru v požadované době a nejsou na ně vztažena žádná materiálová omezení, resp. se jedná o všechny stavební konstrukce, které nesplňují požadavky na zatřízení do kategorie DP1 či DP2.

Opláštění montované haly musí mít předepsané další vlastnosti, které brání šíření požáru respektive tepla. Norma uvádí 3 typy protipožárních vlastností (mezních stavů) – E, EI a EW.

E – Celistvost

Ke ztrátě celistvosti dochází vznikem trhlin a otvorů překračující určité rozměry či vznícením neexponovaného povrchu. Vždy je požadavek u montovaných hal na opláštění či stavební otvory v kombinaci s dalšími vlastnostmi, a to W (radiace) a I (izolační schopnost).

EW – Celistvost a omezení radiace

Kromě vlastnosti „E – Celistvost“ popsané výše musí být splněna i vlastnost „W – Radiace“. Prvek splňuje tuto požární odolnost, pokud sálavý tok (radiace) ve vzdálenosti 1 m od povrchu odvráceného od požáru je menší než 15 kW / m2.

EI – Celistvost a Izolační schopnost

Kromě vlastnosti „E – Celistvost“ popsané výše musí být splněna i vlastnost „I – Izolační schopnost“. V tomto případě nesmí dojít na neexponovaném povrchu požárně dělícího prvku (např sendvičového panelu na montované hale) k nárůstu teplot v průměru o více než 140 °C. Zároveň v kterémkoliv místě nesmí teplota vzrůst o více než 180 °C. EI brání šíření tepla a sleduje teplotu přímo na povrchu sendvičového panelu či jiné skladby montované haly na odvrácené straně od požáru.

Výrobky označené EI zpravidla splňují přísnější požadavky protipožární bezpečnosti a mohou být použity i tam, kde jsou požadovány požární uzávěry EW. Minuty pak určují jakou hodnotu má mít daný panel či skladba střechy montované haly např EW/EI 15 DP1 apod.

Požární odolnost sendvičových panelů na stěny či střechy a skládané pláště na stěny jsou více popsány na webu výrobce a dodavatele profesionálních montovaných hal společnosti PROMO HALY s.r.o.